Hebrew Old Testament


Exodus 10

Exodus

Return to Index

Chapter 11

1

ויאמר יהוה אל־משה
עוד נגע אחד אביא
על־פרעה ועל־מצרים
אחרי־כן ישלח אתכם
מזה כשלחו כלה גרש
יגרש אתכם מזה׃

2

דבר־נא באזני העם
וישאלו איש מאת
רעהו ואשה מאת
רעותה כלי־כסף
וכלי זהב׃

3

ויתן יהוה את־חן
העם בעיני מצרים
גם האיש משה גדול
מאד בארץ מצרים
בעיני עבדי־פרעה
ובעיני העם׃

4

ויאמר משה כה אמר
יהוה כחצת הלילה
אני יוצא בתוך
מצרים׃

5

ומת כל־בכור בארץ
מצרים מבכור פרעה
הישב על־כסאו עד
בכור השפחה אשר
אחר הרחים וכל
בכור בהמה׃

6

והיתה צעקה גדלה
בכל־ארץ מצרים אשר
כמהו לא נהיתה
וכמהו לא תסף׃

7

ולכל בני ישראל לא
יחרץ־כלב לשנו
למאיש ועד־בהמה
למען תדעון אשר
יפלה יהוה בין
מצרים ובין ישראל׃

8

וירדו כל־עבדיך
אלה אלי
והשתחוו־לי לאמר
צא אתה וכל־העם
אשר־ ברגליך
ואחרי־כן אצא ויצא
מעם־פרעה בחרי־אף׃

9

ויאמר יהוה אל־משה
לא־ישמע אליכם
פרעה למען רבות
מופתי בארץ מצרים׃

10

ומשה ואהרן עשו
את־כל־המפתים האלה
לפני פרעה ויחזק
יהוה את־לב פרעה
ולא־שלח
את־בני־ישראל
מארצו׃

Exodus 12

 

 

 

Holy Bible