Hebrew Old Testament


Leviticus 5

Leviticus

Return to Index

Chapter 6

1

וידבר יהוה אל־משה
לאמר׃

2

צו את־אהרן
ואת־בניו לאמר זאת
תורת העלה הוא
העלה על מוקדה על־
המזבח כל־הלילה
עד־הבקר ואש המזבח
תוקד בו׃

3

ולבש הכהן מדו בד
ומכנסי־בד ילבש
על־בשרו והרים
את־הדשן אשר תאכל
האש את־העלה
על־המזבח ושמו אצל
המזבח׃

4

ופשט את־בגדיו
ולבש בגדים אחרים
והוציא את־הדשן
אל־מחוץ למחנה
אל־מקום טהור׃

5

והאש על־המזבח
תוקד־בו לא תכבה
ובער עליה הכהן
עצים בבקר בבקר
וערך עליה העלה
והקטיר עליה חלבי
השלמים׃

6

אש תמיד תוקד
על־המזבח לא תכבה׃

7

וזאת תורת המנחה
הקרב אתה בני־אהרן
לפני יהוה אל־פני
המזבח׃

8

והרים ממנו בקמצו
מסלת המנחה ומשמנה
ואת כל־הלבנה אשר
על־המנחה והקטיר
המזבח ריח ניחח
אזכרתה ליהוה׃

9

והנותרת ממנה
יאכלו אהרן ובניו
מצות תאכל במקום
קדש בחצר אהל־
מועד יאכלוה׃

10

לא תאפה חמץ חלקם
נתתי אתה מאשי קדש
קדשים הוא כחטאת
וכאשם׃

11

כל־זכר בבני אהרן
יאכלנה חק־עולם
לדרתיכם מאשי יהוה
כל אשר־יגע בהם
יקדש׃

12

וידבר יהוה אל־משה
לאמר׃

13

זה קרבן אהרן
ובניו אשר־יקריבו
ליהוה ביום המשח
אתו עשירת האפה
סלת מנחה תמיד
מחציתה בבקר
ומחציתה בערב׃

14

על־מחבת בשמן תעשה
מרבכת תביאנה
תפיני מנחת פתים
תקריב ריח־ ניחח
ליהוה׃

15

והכהן המשיח תחתיו
מבניו יעשה אתה
חק־עולם ליהוה
כליל תקטר׃

16

וכל־מנחת כהן כליל
תהיה לא תאכל׃

17

וידבר יהוה אל־משה
לאמר׃

18

דבר אל־אהרן
ואל־בניו לאמר זאת
תורת החטאת במקום
אשר תשחט העלה
תשחט החטאת לפני
יהוה קדש קדשים
הוא׃

19

הכהן המחטא אתה
יאכלנה במקום קדש
תאכל בחצר אהל
מועד׃

20

כל אשר־יגע בבשרה
יקדש ואשר יזה
מדמה על־הבגד אשר
יזה עליה תכבס
במקום קדש׃

21

וכלי־חרש אשר
תבשל־בו ישבר
ואם־בכלי נחשת
בשלה ומרק ושטף
במים׃

22

כל־זכר בכהנים
יאכל אתה קדש
קדשים הוא׃

23

וכל־חטאת אשר יובא
מדמה אל־אהל מועד
לכפר בקדש לא תאכל
באש תשרף׃

Leviticus 7

 

 

 

Holy Bible