Hebrew Old Testament


Leviticus 11

Leviticus

Return to Index

Chapter 12

1

וידבר יהוה אל־משה
לאמר׃

2

דבר אל־בני ישראל
לאמר אשה כי תזריע
וילדה זכר וטמאה
שבעת ימים כימי
נדת דותה תטמא׃

3

וביום השמיני ימול
בשר ערלתו׃

4

ושלשים יום ושלשת
ימים תשב בדמי
טהרה בכל־קדש
לא־תגע ואל־המקדש
לא תבא עד־מלאת
ימי טהרה׃

5

ואם־נקבה תלד
וטמאה שבעים כנדתה
וששים יום וששת
ימים תשב על־דמי
טהרה׃

6

ובמלאת ימי טהרה
לבן או לבת תביא
כבש בן־שנתו לעלה
ובן־יונה או־ תר
לחטאת אל־פתח
אהל־מועד אל־הכהן׃

7

והקריבו לפני יהוה
וכפר עליה וטהרה
ממקר דמיה זאת
תורת הילדת לזכר
או לנקבה׃

8

ואם־לא תמצא ידה
די שה ולקחה
שתי־תרים או שני
בני יונה אחד לעלה
ואחד לחטאת וכפר
עליה הכהן וטהרה׃

Leviticus 13

 

 

 

Holy Bible