Hebrew Old Testament


Numbers 25

Numbers

Return to Index

Chapter 26

1

ויאמר יהוה אל־משה
ואל אלעזר בן־אהרן
הכהן לאמר׃

2

שאו את־ראש כל־עדת
בני־ישראל מבן
עשרים שנה ומעלה
לבית אבתם כל־ יצא
צבא בישראל׃

3

וידבר משה ואלעזר
הכהן אתם בערבת
מואב על־ירדן ירחו
לאמר׃

4

מבן עשרים שנה
ומעלה כאשר צוה
יהוה את־משה ובני
ישראל היצאים מארץ
מצרים׃

5

ראובן בכור ישראל
בני ראובן חנוך
משפחת החנכי לפלוא
משפחת הפלאי׃

6

לחצרן משפחת
החצרוני לכרמי
משפחת הכרמי׃

7

אלה משפחת הראובני
ויהיו פקדיהם שלשה
וארבעים אלף ושבע
מאות ושלשים׃

8

ובני פלוא אליאב׃

9

ובני אליאב נמואל
ודתן ואבירם
הוא־דתן ואבירם
קרואי העדה אשר
הצו על־משה
ועל־אהרן בעדת־קרח
בהצתם על־יהוה׃

10

ותפתח הארץ את־פיה
ותבלע אתם ואת־קרח
במות העדה באכל
האש את חמשים
ומאתים איש ויהיו
לנס׃

11

ובני־קרח לא־מתו׃

12

בני שמעון למשפחתם
לנמואל משפחת
הנמואלי לימין
משפחת הימיני
ליכין משפחת
היכיני׃

13

לזרח משפחת הזרחי
לשאול משפחת
השאולי׃

14

אלה משפחת השמעני
שנים ועשרים אלף
ומאתים׃

15

בני גד למשפחתם
לצפון משפחת
הצפוני לחגי משפחת
החגי לשוני משפחת
השוני׃

16

לאזני משפחת האזני
לערי משפחת הערי׃

17

לארוד משפחת
הארודי לאראלי
משפחת האראלי׃

18

אלה משפחת בני־גד
לפקדיהם ארבעים
אלף וחמש מאות׃

19

בני יהודה ער
ואונן וימת ער
ואונן בארץ כנען׃

20

ויהיו בני־יהודה
למשפחתם לשלה
משפחת השלני לפרץ
משפחת הפרצי לזרח
משפחת הזרחי׃

21

ויהיו בני־פרץ
לחצרן משפחת
החצרני לחמול
משפחת החמולי׃

22

אלה משפחת יהודה
לפקדיהם ששה
ושבעים אלף וחמש
מאות׃

23

בני יששכר למשפחתם
תולע משפחת התולעי
לפוה משפחת הפוני׃

24

לישוב משפחת הישבי
לשמרן משפחת
השמרני׃

25

אלה משפחת יששכר
לפקדיהם ארבעה
וששים אלף ושלש
מאות׃

26

בני זבולן למשפחתם
לסרד משפחת הסרדי
לאלון משפחת האלני
ליחלאל משפחת
היחלאלי׃

27

אלה משפחת הזבולני
לפקדיהם ששים אלף
וחמש מאות׃

28

בני יוסף למשפחתם
מנשה ואפרים׃

29

בני מנשה למכיר
משפחת המכירי
ומכיר הוליד
את־גלעד לגלעד
משפחת הגלעדי׃

30

אלה בני גלעד
איעזר משפחת
האיעזרי לחלק
משפחת החלקי׃

31

ואשריאל משפחת
האשראלי ושכם
משפחת השכמי׃

32

ושמידע משפחת
השמידעי וחפר
משפחת החפרי׃

33

וצלפחד בן־חפר
לא־היו לו בנים כי
אם־בנות ושם בנות
צלפחד מחלה ונעה
חגלה מלכה ותרצה׃

34

אלה משפחת מנשה
ופקדיהם שנים
וחמשים אלף ושבע
מאות׃

35

אלה בני־אפרים
למשפחתם לשותלח
משפחת השתלחי לבכר
משפחת הבכרי לתחן
משפחת התחני׃

36

ואלה בני שותלח
לערן משפחת הערני׃

37

אלה משפחת
בני־אפרים לפקדיהם
שנים ושלשים אלף
וחמש מאות אלה
בני־יוסף למשפחתם׃

38

בני בנימן למשפחתם
לבלע משפחת הבלעי
לאשבל משפחת
האשבלי לאחירם
משפחת האחירמי׃

39

לשפופם משפחת
השופמי לחופם
משפחת החופמי׃

40

ויהיו בני־בלע ארד
ונעמן משפחת הארדי
לנעמן משפחת
הנעמי׃

41

אלה בני־בנימן
למשפחתם ופקדיהם
חמשה וארבעים אלף
ושש מאות׃

42

אלה בני־דן
למשפחתם לשוחם
משפחת השוחמי אלה
משפחת דן למשפחתם׃

43

כל־משפחת השוחמי
לפקדיהם ארבעה
וששים אלף וארבע
מאות׃

44

בני אשר למשפחתם
לימנה משפחת הימנה
לישוי משפחת הישוי
לבריעה משפחת
הבריעי׃

45

לבני בריעה לחבר
משפחת החברי
למלכיאל משפחת
המלכיאלי׃

46

ושם בת־אשר שרח׃

47

אלה משפחת בני־אשר
לפקדיהם שלשה
וחמשים אלף וארבע
מאות׃

48

בני נפתלי למשפחתם
ליחצאל משפחת
היחצאלי לגוני
משפחת הגוני׃

49

ליצר משפחת היצרי
לשלם משפחת השלמי׃

50

אלה משפחת נפתלי
למשפחתם ופקדיהם
חמשה וארבעים אלף
וארבע מאות׃

51

אלה פקודי בני
ישראל שש־מאות אלף
ואלף שבע מאות
ושלשים׃

52

וידבר יהוה אל־משה
לאמר׃

53

לאלה תחלק הארץ
בנחלה במספר שמות׃

54

לרב תרבה נחלתו
ולמעט תמעיט נחלתו
איש לפי פקדיו יתן
נחלתו׃

55

אך־בגורל יחלק
את־הארץ לשמות
מטות־אבתם ינחלו׃

56

על־פי הגורל תחלק
נחלתו בין רב
למעט׃

57

ואלה פקודי הלוי
למשפחתם לגרשון
משפחת הגרשני לקהת
משפחת הקהתי למררי
משפחת המררי׃

58

אלה משפחת לוי
משפחת הלבני משפחת
החברני משפחת
המחלי משפחת המושי
משפחת הקרחי וקהת
הולד את־עמרם׃

59

ושם אשת עמרם
יוכבד בת־לוי אשר
ילדה אתה ללוי
במצרים ותלד לעמרם
את־אהרן ואת־משה
ואת מרים אחתם׃

60

ויולד לאהרן
את־נדב ואת־אביהוא
את־אלעזר
ואת־איתמר׃

61

וימת נדב ואביהוא
בהקריבם אש־זרה
לפני יהוה׃

62

ויהיו פקדיהם שלשה
ועשרים אלף כל־זכר
מבן־חדש ומעלה כי
לא התפקדו בתוך
בני ישראל כי
לא־נתן להם נחלה
בתוך בני ישראל׃

63

אלה פקודי משה
ואלעזר הכהן אשר
פקדו את־בני ישראל
בערבת מואב על
ירדן ירחו׃

64

ובאלה לא־היה איש
מפקודי משה ואהרן
הכהן אשר פקדו
את־בני ישראל
במדבר סיני׃

65

כי־אמר יהוה להם
מות ימתו במדבר
ולא־נותר מהם איש
כי אם־כלב בן־
יפנה ויהושע
בן־נון׃

Numbers 27

 

 

 

Holy Bible