Hebrew Old Testament


Joshua 15

Joshua

Return to Index

Chapter 16

1

ויצא הגורל לבני
יוסף מירדן יריחו
למי יריחו מזרחה
המדבר עלה מיריחו
בהר בית־אל׃

2

ויצא מבית־אל לוזה
ועבר אל־גבול
הארכי עטרות׃

3

וירד־ימה אל־גבול
היפלטי עד גבול
בית־חורן תחתון
ועד־גזר והיו
תצאתו ימה׃

4

וינחלו בני־יוסף
מנשה ואפרים׃

5

ויהי גבול
בני־אפרים למשפחתם
ויהי גבול נחלתם
מזרחה עטרות אדר
עד־בית חורן
עליון׃

6

ויצא הגבול הימה
המכמתת מצפון ונסב
הגבול מזרחה תאנת
שלה ועבר אותו
ממזרח ינוחה׃

7

וירד מינוחה עטרות
ונערתה ופגע
ביריחו ויצא
הירדן׃

8

מתפוח ילך הגבול
ימה נחל קנה והיו
תצאתיו הימה זאת
נחלת מטה בני־
אפרים למשפחתם׃

9

והערים המבדלות
לבני אפרים בתוך
נחלת בני־מנשה
כל־הערים וחצריהן׃

10

ולא הורישו
את־הכנעני היושב
בגזר וישב הכנעני
בקרב אפרים עד־
היום הזה ויהי
למס־עבד׃

Joshua 17

 

 

 

Holy Bible