Hebrew Old Testament


Joshua 19

Joshua

Return to Index

Chapter 20

1

וידבר יהוה
אל־יהושע לאמר׃

2

דבר אל־בני ישראל
לאמר תנו לכם
את־ערי המקלט
אשר־דברתי אליכם
ביד־משה׃

3

לנוס שמה רוצח
מכה־נפש בשגגה
בבלי־דעת והיו לכם
למקלט מגאל הדם׃

4

ונס אל־אחת מהערים
האלה ועמד פתח שער
העיר ודבר באזני
זקני העיר־ ההיא
את־דבריו ואספו
אתו העירה אליהם
ונתנו־לו מקום
וישב עמם׃

5

וכי ירדף גאל הדם
אחריו ולא־יסגרו
את־הרצח בידו כי
בבלי־דעת הכה
את־רעהו ולא־שנא
הוא לו מתמול
שלשום׃

6

וישב בעיר ההיא
עד־עמדו לפני העדה
למשפט עד־מות הכהן
הגדול אשר יהיה
בימים ההם אז ישוב
הרוצח ובא אל־עירו
ואל־ביתו אל־העיר
אשר־ נס משם׃

7

ויקדשו את־קדש
בגליל בהר נפתלי
ואת־שכם בהר אפרים
ואת־קרית ארבע היא
חברון בהר יהודה׃

8

ומעבר לירדן יריחו
מזרחה נתנו את־בצר
במדבר במישר ממטה
ראובן ואת־ראמת
בגלעד ממטה־גד
ואת־גלון בבשן
ממטה מנשה׃

9

אלה היו ערי
המועדה לכל בני
ישראל ולגר הגר
בתוכם לנוס שמה
כל־ מכה־נפש בשגגה
ולא ימות ביד גאל
הדם עד־עמדו לפני
העדה׃

Joshua 21

 

 

 

Holy Bible