Hebrew Old Testament


1 Kings 4

1 Kings

Return to Index

Chapter 5

1

ושלמה היה מושל
בכל־הממלכות
מן־הנהר ארץ
פלשתים ועד גבול
מצרים מגשים מנחה
ועבדים את־שלמה
כל־ימי חייו׃

2

ויהי לחם־שלמה
ליום אחד שלשים כר
סלת וששים כר קמח׃

3

עשרה בקר בראים
ועשרים בקר רעי
ומאה צאן לבד מאיל
וצבי ויחמור
וברברים אבוסים׃

4

כי־הוא רדה
בכל־עבר הנהר
מתפסח ועד־עזה
בכל־מלכי עבר הנהר
ושלום היה לו
מכל־עבריו מסביב׃

5

וישב יהודה וישראל
לבטח איש תחת גפנו
ותחת תאנתו מדן
ועד־באר שבע כל
ימי שלמה׃

6

ויהי לשלמה ארבעים
אלף ארות סוסים
למרכבו ושנים־עשר
אלף פרשים׃

7

וכלכלו הנצבים
האלה את־המלך שלמה
ואת כל־הקרב
אל־שלחן המלך־שלמה
איש חדשו לא יעדרו
דבר׃

8

והשערים והתבן
לסוסים ולרכש יבאו
אל־המקום אשר
יהיה־שם איש
כמשפטו׃

9

ויתן אלהים חכמה
לשלמה ותבונה הרבה
מאד ורחב לב כחול
אשר על־שפת הים׃

10

ותרב חכמת שלמה
מחכמת כל־בני־קדם
ומכל חכמת מצרים׃

11

ויחכם מכל־האדם
מאיתן האזרחי
והימן וכלכל ודרדע
בני מחול ויהי־
שמו בכל־הגוים
סביב׃

12

וידבר שלשת אלפים
משל ויהי שירו
חמשה ואלף׃

13

וידבר על־העצים
מן־הארז אשר
בלבנון ועד האזוב
אשר יצא בקיר
וידבר על־הבהמה
ועל־העוף ועל־הרמש
ועל־הדגים׃

14

ויבאו מכל־העמים
לשמע את חכמת שלמה
מאת כל־מלכי הארץ
אשר שמעו
את־חכמתו׃

15

וישלח חירם
מלך־צור את־עבדיו
אל־שלמה כי שמע כי
אתו משחו למלך תחת
אביהו כי אהב היה
חירם לדוד
כל־הימים׃

16

וישלח שלמה
אל־חירם לאמר׃

17

אתה ידעת את־דוד
אבי כי לא יכל
לבנות בית לשם
יהוה אלהיו מפני
המלחמה אשר סבבהו
עד תת־יהוה אתם
תחת כפות רגלו׃

18

ועתה הניח יהוה
אלהי לי מסביב אין
שטן ואין פגע רע׃

19

והנני אמר לבנות
בית לשם יהוה אלהי
כאשר דבר יהוה
אל־דוד אבי לאמר
בנך אשר אתן תחתיך
על־כסאך הוא־יבנה
הבית לשמי׃

20

ועתה צוה
ויכרתו־לי ארזים
מן־הלבנון ועבדי
יהיו עם־עבדיך
ושכר עבדיך אתן לך
ככל אשר תאמר כי
אתה ידעת כי אין
בנו איש ידע לכרת־
עצים כצדנים׃

21

ויהי כשמע חירם
את־דברי שלמה
וישמח מאד ויאמר
ברוך יהוה היום
אשר נתן לדוד בן
חכם על־העם הרב
הזה׃

22

וישלח חירם
אל־שלמה לאמר
שמעתי את אשר־שלחת
אלי אני אעשה
את־כל־ חפצך בעצי
ארזים ובעצי
ברושים׃

23

עבדי ירדו
מן־הלבנון ימה
ואני אשימם דברות
בים עד־המקום אשר־
תשלח אלי ונפצתים
שם ואתה תשא ואתה
תעשה את־חפצי לתת
לחם ביתי׃

24

ויהי חירום נתן
לשלמה עצי ארזים
ועצי ברושים
כל־חפצו׃

25

ושלמה נתן לחירם
עשרים אלף כר חטים
מכלת לביתו ועשרים
כר שמן כתית
כה־יתן שלמה לחירם
שנה בשנה׃

26

ויהוה נתן חכמה
לשלמה כאשר דבר־לו
ויהי שלם בין חירם
ובין שלמה ויכרתו
ברית שניהם׃

27

ויעל המלך שלמה מס
מכל־ישראל ויהי
המס שלשים אלף
איש׃

28

וישלחם לבנונה
עשרת אלפים בחדש
חליפות חדש יהיו
בלבנון שנים חדשים
בביתו ואדנירם
על־המס׃

29

ויהי לשלמה שבעים
אלף נשא סבל
ושמנים אלף חצב
בהר׃

30

לבד משרי הנצבים
לשלמה אשר
על־המלאכה שלשת
אלפים ושלש מאות
הרדים בעם העשים
במלאכה׃

31

ויצו המלך ויסעו
אבנים גדלות אבנים
יקרות ליסד הבית
אבני גזית׃

32

ויפסלו בני שלמה
ובני חירום
והגבלים ויכינו
העצים והאבנים
לבנות הבית׃

1 Kings 6

 

 

 

Holy Bible