Hebrew Old Testament


2 Chronicles 26

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 27

1

בן־עשרים וחמש שנה
יותם במלכו
ושש־עשרה שנה מלך
בירושלם ושם אמו
ירושה בת־צדוק׃

2

ויעש הישר בעיני
יהוה ככל אשר־עשה
עזיהו אביו רק
לא־בא אל־היכל
יהוה ועוד העם
משחיתים׃

3

הוא בנה את־שער
בית־יהוה העליון
ובחומת העפל בנה
לרב׃

4

וערים בנה
בהר־יהודה ובחרשים
בנה בירניות
ומגדלים׃

5

והוא נלחם עם־מלך
בני־עמון ויחזק
עליהם ויתנו־לו
בני־עמון בשנה
ההיא מאה ככר־כסף
ועשרת אלפים כרים
חטים ושעורים עשרת
אלפים זאת השיבו
לו בני עמון ובשנה
השנית והשלשית׃

6

ויתחזק יותם כי
הכין דרכיו לפני
יהוה אלהיו׃

7

ויתר דברי יותם
וכל־מלחמתיו
ודרכיו הנם כתובים
על־ספר מלכי־
ישראל ויהודה׃

8

בן־עשרים וחמש שנה
היה במלכו
ושש־עשרה שנה מלך
בירושלם׃

9

וישכב יותם
עם־אבתיו ויקברו
אתו בעיר דויד
וימלך אחז בנו
תחתיו׃

2 Chronicles 28

 

 

 

Holy Bible