Hebrew Old Testament


Job 42

Psalms

Return to Index

Chapter 1

1

אשרי־האיש אשר לא
הלך בעצת רשעים
ובדרך חטאים לא
עמד ובמושב לצים
לא ישב׃

2

כי אם בתורת יהוה
חפצו ובתורתו יהגה
יומם ולילה׃

3

והיה כעץ שתול
על־פלגי מים אשר
פריו יתן בעתו
ועלהו לא־יבול וכל
אשר־יעשה יצליח׃

4

לא־כן הרשעים כי
אם־כמץ אשר־תדפנו
רוח׃

5

על־כן לא־יקמו
רשעים במשפט
וחטאים בעדת
צדיקים׃

6

כי־יודע יהוה דרך
צדיקים ודרך רשעים
תאבד׃

Psalms 2

 

 

 

Holy Bible