Hebrew Old Testament


Psalms 7

Psalms

Return to Index

Chapter 8

1

למנצח על־הגתית
מזמור לדוד׃

2

יהוה אדנינו
מה־אדיר שמך
בכל־הארץ אשר תנה
הודך על־השמים׃

3

מפי עוללים וינקים
יסדת עז למען
צורריך להשבית
אויב ומתנקם׃

4

כי־אראה שמיך מעשי
אצבעתיך ירח
וכוכבים אשר
כוננתה׃

5

מה־אנוש כי־תזכרנו
ובן־אדם כי
תפקדנו׃

6

ותחסרהו מעט
מאלהים וכבוד והדר
תעטרהו׃

7

תמשילהו במעשי
ידיך כל שתה
תחת־רגליו׃

8

צנה ואלפים כלם
וגם בהמות שדי׃

9

צפור שמים ודגי
הים עבר ארחות
ימים׃

10

יהוה אדנינו
מה־אדיר שמך
בכל־הארץ׃

Psalms 9

 

 

 

Holy Bible