Hebrew Old Testament


Psalms 11

Psalms

Return to Index

Chapter 12

1

למנצח על־השמינית
מזמור לדוד׃

2

הושיעה יהוה
כי־גמר חסיד
כי־פסו אמונים
מבני אדם׃

3

שוא ידברו איש
את־רעהו שפת חלקות
בלב ולב ידברו׃

4

יכרת יהוה כל־שפתי
חלקות לשון מדברת
גדלות׃

5

אשר אמרו ללשננו
נגביר שפתינו אתנו
מי אדון לנו׃

6

משד עניים מאנקת
אביונים עתה אקום
יאמר יהוה אשית
בישע יפיח לו׃

7

אמרות יהוה אמרות
טהרות כסף צרוף
בעליל לארץ מזקק
שבעתים׃

8

אתה־יהוה תשמרם
תצרנו מן־הדור זו
לעולם׃

9

סביב רשעים
יתהלכון כרם זלות
לבני אדם׃

Psalms 13

 

 

 

Holy Bible