Hebrew Old Testament


Psalms 18

Psalms

Return to Index

Chapter 19

1

למנצח מזמור לדוד׃

2

השמים מספרים
כבוד־אל ומעשה
ידיו מגיד הרקיע׃

3

יום ליום יביע אמר
ולילה ללילה
יחוה־דעת׃

4

אין־אמר ואין
דברים בלי נשמע
קולם׃

5

בכל־הארץ יצא קום
ובקצה תבל מליהם
לשמש שם־אהל בהם׃

6

והוא כחתן יצא
מחפתו ישיש כגבור
לרוץ ארח׃

7

מקצה השמים מוצאו
ותקופתו על־קצותם
ואין נסתר מחמתו׃

8

תורת יהוה תמימה
משיבת נפש עדות
יהוה נאמנה מחכימת
פתי׃

9

פקודי יהוה ישרים
משמחי־לב מצות
יהוה ברה מאירת
עינים׃

10

יראת יהוה טהורה
עומדת לעד
משפטי־יהוה אמת
צדקו יחדו׃

11

הנחמדים מזהב ומפז
רב ומתוקים מדבש
ונפת צופים׃

12

גם־עבדך נזהר בהם
בשמרם עקב רב׃

13

שגיאות מי־יבין
מנסתרות נקני׃

14

גם מזדים חשך עבדך
אל־ימשלו־בי אז
איתם ונקיתי מפשע
רב׃

15

יהיו לרצון
אמרי־פי והגיון
לבי לפניך יהוה
צורי וגאלי׃

Psalms 20

 

 

 

Holy Bible