Hebrew Old Testament


Psalms 20

Psalms

Return to Index

Chapter 21

1

למנצח מזמור לדוד׃

2

יהוה בעזך
ישמח־מלך ובישועתך
מה־יגיל מאד׃

3

תאות לבו נתתה לו
וארשת שפתיו
בל־מנעת סלה׃

4

כי־תקדמנו ברכות
טוב תשית לראשו
עטרת פז׃

5

חיים שאל ממך נתתה
לו ארך ימים עולם
ועד׃

6

גדול כבודו
בישועתך הוד והדר
תשוה עליו׃

7

כי־תשיתהו ברכות
לעד תחדהו בשמחה
את־פניך׃

8

כי־המלך בטח ביהוה
ובחסד עליון
בל־ימוט׃

9

תמצא ידך
לכל־איביך ימינך
תמצא שנאיך׃

10

תשיתמו כתנור אש
לעת פניך יהוה
באפו יבלעם ותאכלם
אש׃

11

פרימו מארץ תאבד
וזרעם מבני אדם׃

12

כי־נטו עליך רעה
חשבו מזמה
בל־יוכלו׃

13

כי תשיתמו שכם
במיתריך תכונן
על־פניהם׃

14

רומה יהוה בעזך
נשירה ונזמרה
גבורתך׃

Psalms 22

 

 

 

Holy Bible