Hebrew Old Testament


Psalms 38

Psalms

Return to Index

Chapter 39

1

למנצח לידיתון
מזמור לדוד׃

2

אמרתי אשמרה דרכי
מחטוא בלשוני
אשמרה לפי מחסום
בעד רשע לנגדי׃

3

נאלמתי דומיה
החשיתי מטוב וכאבי
נעכר׃

4

חם־לבי בקרבי
בהגיגי תבער־אש
דברתי בלשוני׃

5

הודיעני יהוה קצי
ומדת ימי מה־היא
אדעה מה־חדל אני׃

6

הנה טפחות נתתה
ימי וחלדי כאין
נגדך אך כל־הבל
כל־אדם נצב סלה׃

7

אך־בצלם יתהלך־איש
אך־הבל יהמיון
יצבר ולא־ידע
מי־אספם׃

8

ועתה מה־קויתי
אדני תוחלתי לך
היא׃

9

מכל־פשעי הצילני
חרפת נבל
אל־תשימני׃

10

נאלמתי לא אפתח־פי
כי אתה עשית׃

11

הסר מעלי נגעך
מתגרת ידך אני
כליתי׃

12

בתוכחות על־עון
יסרת איש ותמס כעש
חמודו אך הבל
כל־אדם סלה׃

13

שמעה־תפלתי יהוה
ושועתי האזינה
אל־דמעתי אל־תחרש
כי גר אנכי עמך
תושב ככל־אבותי׃

14

השע ממני ואבליגה
בטרם אלך ואינני׃

Psalms 40

 

 

 

Holy Bible