Hebrew Old Testament


Psalms 44

Psalms

Return to Index

Chapter 45

1

למנצח על־ששנים
לבני־קרח משכיל
שיר ידידת׃

2

רחש לבי דבר טוב
אמר אני מעשי למלך
לשוני עט סופר
מהיר׃

3

יפיפית מבני אדם
הוצק חן בשפתותיך
על־כן ברכך אלהים
לעולם׃

4

חגור־חרבך על־ירך
גבור הודך והדרך׃

5

והדרך צלח רכב
על־דבר־אמת
וענוה־צדק ותורך
נוראות ימינך׃

6

חציך שנונים עמים
תחתיך יפלו בלב
אויבי המלך׃

7

כסאך אלהים עולם
ועד שבט מישר שבט
מלכותך׃

8

אהבת צדק ותשנא
רשע על־כן משחך
אלהים אלהיך שמן
ששון מחבריך׃

9

מר־ואהלות קציעות
כל־בגדתיך
מן־היכלי שן מני
שמחוך׃

10

בנות מלכים
ביקרותיך נצבה שגל
לימינך בכתם
אופיר׃

11

שמעי־בת וראי והטי
אזנך ושכחי עמך
ובית אביך׃

12

ויתאו המלך יפיך
כי־הוא אדניך
והשתחוי־לו׃

13

ובת־צר במנחה פניך
יחלו עשירי עם׃

14

כל־כבודה בת־מלך
פנימה ממשבצות זהב
לבושה׃

15

לרקמות תובל למלך
בתולות אחריה
רעותיה מובאות לך׃

16

תובלנה בשמחת וגיל
תבאינה בהיכל מלך׃

17

תחת אבתיך יהיו
בניך תשיתמו לשרים
בכל־הארץ׃

18

אזכירה שמך בכל־דר
ודר על־כן עמים
יהודך לעלם ועד׃

Psalms 46

 

 

 

Holy Bible