Hebrew Old Testament


Psalms 74

Psalms

Return to Index

Chapter 75

1

למנצח אל־תשחת
מזמור לאסף שיר׃

2

הודינו לך אלהים
הודינו וקרוב שמך
ספרו נפלאותיך׃

3

כי אקח מועד אני
מישרים אשפט׃

4

נמגים ארץ
וכל־ישביה אנכי
תכנתי עמודיה סלה׃

5

אמרתי להוללים
אל־תהלו ולרשעים
אל־תרימו קרן׃

6

אל־תרימו למרום
קרנכם תדברו בצואר
עתק׃

7

כי לא ממוצא
וממערב ולא ממדבר
הרים׃

8

כי־אלהים שפט זה
ישפיל וזה ירים׃

9

כי כוס ביד־יהוה
ויין חמר מלא מסך
ויגר מזה אך־שמריה
ימצו ישתו כל
רשעי־ארץ׃

10

ואני אגיד לעלם
אזמרה לאלהי יעקב׃

11

וכל־קרני רשעים
אגדע תרוממנה
קרנות צדיק׃

Psalms 76

 

 

 

Holy Bible