Hebrew Old Testament


Psalms 96

Psalms

Return to Index

Chapter 97

1

יהוה מלך תגל הארץ
ישמחו איים רבים׃

2

ענן וערפל סביביו
צדק ומשפט מכון
כסאו׃

3

אש לפניו תלך
ותלהט סביב צריו׃

4

האירו ברקיו תבל
ראתה ותחל הארץ׃

5

הרים כדונג נמסו
מלפני יהוה מלפני
אדון כל־הארץ׃

6

הגידו השמים צדקו
וראו כל־העמים
כבודו׃

7

יבשו כל־עבדי פסל
המתהללים באלילים
השתחוו־לו
כל־אלהים׃

8

שמעה ותשמח ציון
ותגלנה בנות יהודה
למען משפטיך יהוה׃

9

כי־אתה יהוה עליון
על־כל־הארץ מאד
נעלית
על־כל־אלהים׃

10

אהבי יהוה שנאו רע
שמר נפשות חסידיו
מיד רשעים יצילם׃

11

אור זרע לצדיק
ולישרי־לב שמחה׃

12

שמחו צדיקים ביהוה
והודו לזכר קדשו׃

Psalms 98

 

 

 

Holy Bible