Hebrew Old Testament


Psalms 112

Psalms

Return to Index

Chapter 113

1

הללו יה הללו עבדי
יהוה הללו את־שם
יהוה׃

2

יהי שם יהוה מברך
מעתה ועד־עולם׃

3

ממזרח־שמש
עד־מבואו מהלל שם
יהוה׃

4

רם על־כל־גוים
יהוה על השמים
כבודו׃

5

מי כיהוה אלהינו
המגביהי לשבת׃

6

המשפילי לראות
בשמים ובארץ׃

7

מקימי מעפר דל
מאשפת ירים אביון׃

8

להושיבי עם־נדיבים
עם נדיבי עמו׃

9

מושיבי עקרת הבית
אם־הבנים שמחה
הללו־יה׃

Psalms 114

 

 

 

Holy Bible