Hebrew Old Testament


Psalms 118

Psalms

Return to Index

Chapter 119

1

אשרי תמימי־דרך
ההלכים בתורת
יהוה׃

2

אשרי נצרי עדתיו
בכל־לב ידרשוהו׃

3

אף לא־פעלו עולה
בדרכיו הלכו׃

4

אתה צויתה פקדיך
לשמר מאד׃

5

אחלי יכנו דרכי
לשמר חקיך׃

6

אז לא־אבוש בהביטי
אל־כל־מצותיך׃

7

אודך בישר לבב
בלמדי משפטי צדקך׃

8

את־חקיך אשמר
אל־תעזבני עד־מאד׃

9

במה יזכה־נער
את־ארחו לשמר
כדברך׃

10

בכל־לבי דרשתיך
אל־תשגני ממצותיך׃

11

בלבי צפנתי אמרתך
למען לא אחטא־לך׃

12

ברוך אתה יהוה
למדני חקיך׃

13

בשפתי ספרתי כל
משפטי־פיך׃

14

בדרך עדותיך ששתי
כעל כל־הון׃

15

בפקדיך אשיחה
ואביטה ארחתיך׃

16

בחקתיך אשתעשע לא
אשכח דברך׃

17

גמל על־עבדך אחיה
ואשמרה דברך׃

18

גל־עיני ואביטה
נפלאות מתורתך׃

19

גר אנכי בארץ
אל־תסתר ממני
מצותיך׃

20

גרסה נפשי לתאבה
אל־משפטיך בכל־עת׃

21

גערת זדים ארורים
השגים ממצותיך׃

22

גל מעלי חרפה ובוז
כי עדתיך נצרתי׃

23

גם ישבו שרים בי
נדברו עבדך ישיח
בחקיך׃

24

גם־עדתיך שעשעי
אנשי עצתי׃

25

דבקה לעפר נפשי
חיני כדברך׃

26

דרכי ספרתי ותענני
למדני חקיך׃

27

דרך־פקודיך הבינני
ואשיחה בנפלאותיך׃

28

דלפה נפשי מתוגה
קימני כדברך׃

29

דרך־שקר הסר ממני
ותורתך חנני׃

30

דרך־אמונה בחרתי
משפטיך שויתי׃

31

דבקתי בעדותיך
יהוה אל־תבישני׃

32

דרך־מצותיך ארוץ
כי תרחיב לבי׃

33

הורני יהוה דרך
חקיך ואצרנה עקב׃

34

הבינני ואצרה
תורתך ואשמרנה
בכל־לב׃

35

הדריכני בנתיב
מצותיך כי־בו
חפצתי׃

36

הט־לבי אל־עדותיך
ואל אל־בצע׃

37

העבר עיני מראות
שוא בדרכך חיני׃

38

הקם לעבדך אמרתך
אשר ליראתך׃

39

העבר חרפתי אשר
יגרתי כי משפטיך
טובים׃

40

הנה תאבתי לפקדיך
בצדקתך חיני׃

41

ויבאני חסדך יהוה
תשועתך כאמרתך׃

42

ואענה חרפי דבר
כי־בטחתי בדברך׃

43

ואל־תצל מפי
דבר־אמת עד־מאד כי
למשפטך יחלתי׃

44

ואשמרה תורתך תמיד
לעולם ועד׃

45

ואתהלכה ברחבה כי
פקדיך דרשתי׃

46

ואדברה בעדתיך נגד
מלכים ולא אבוש׃

47

ואשתעשע במצותיך
אשר אהבתי׃

48

ואשא־כפי
אל־מצותיך אשר
אהבתי ואשיחה
בחקיך׃

49

זכר־דבר לעבדך על
אשר יחלתני׃

50

זאת נחמתי בעניי
כי אמרתך חיתני׃

51

זדים הליצני
עד־מאד מתורתך לא
נטיתי׃

52

זכרתי משפטיך
מעולם יהוה
ואתנחם׃

53

זלעפה אחזתני
מרשעים עזבי
תורתך׃

54

זמרות היו־לי חקיך
בבית מגורי׃

55

זכרתי בלילה שמך
יהוה ואשמרה
תורתך׃

56

זאת היתה־לי כי
פקדיך נצרתי׃

57

חלקי יהוה אמרתי
לשמר דבריך׃

58

חליתי פניך בכל־לב
חנני כאמרתך׃

59

חשבתי דרכי ואשיבה
רגלי אל־עדתיך׃

60

חשתי ולא התמהמהתי
לשמר מצותיך׃

61

חבלי רשעים עודני
תורתך לא שכחתי׃

62

חצות־לילה אקום
להודות לך על
משפטי צדקך׃

63

חבר אני לכל־אשר
יראוך ולשמרי
פקודיך׃

64

חסדך יהוה מלאה
הארץ חקיך למדני׃

65

טוב עשית עם־עבדך
יהוה כדברך׃

66

טוב טעם ודעת
למדני כי במצותיך
האמנתי׃

67

טרם אענה אני שגג
ועתה אמרתך שמרתי׃

68

טוב־אתה ומטיב
למדני חקיך׃

69

טפלו עלי שקר זדים
אני בכל־לב אצר
פקודיך׃

70

טפש כחלב לבם אני
תורתך שעשעתי׃

71

טוב־לי כי־עניתי
למען אלמד חקיך׃

72

טוב־לי תורת־פיך
מאלפי זהב וכסף׃

73

ידיך עשוני
ויכוננוני הבינני
ואלמדה מצותיך׃

74

יראיך יראוני
וישמחו כי לדברך
יחלתי׃

75

ידעתי יהוה כי־צדק
משפטיך ואמונה
עניתני׃

76

יהי־נא חסדך
לנחמני כאמרתך
לעבדך׃

77

יבאוני רחמיך
ואחיה כי־תורתך
שעשעי׃

78

יבשו זדים כי־שקר
עותוני אני אשיח
בפקודיך׃

79

ישובו לי יראיך
וידעו עדתיך׃

80

יהי־לבי תמים
בחקיך למען לא
אבוש׃

81

כלתה לתשועתך נפשי
לדברך יחלתי׃

82

כלו עיני לאמרתך
לאמר מתי תנחמני׃

83

כי־הייתי כנאד
בקיטור חקיך לא
שכחתי׃

84

כמה ימי־עבדך מתי
תעשה ברדפי משפט׃

85

כרו־לי זדים שיחות
אשר לא כתורתך׃

86

כל־מצותיך אמונה
שקר רדפוני עזרני׃

87

כמעט כלוני בארץ
ואני לא־עזבתי
פקודיך׃

88

כחסדך חיני ואשמרה
עדות פיך׃

89

לעולם יהוה דברך
נצב בשמים׃

90

לדר ודר אמונתך
כוננת ארץ ותעמד׃

91

למשפטיך עמדו היום
כי הכל עבדיך׃

92

לולי תורתך שעשעי
אז אבדתי בעניי׃

93

לעולם לא־אשכח
פקודיך כי בם
חייתני׃

94

לך־אני הושיעני כי
פקודיך דרשתי׃

95

לי קוו רשעים
לאבדני עדתיך
אתבונן׃

96

לכל תכלה ראיתי קץ
רחבה מצותך מאד׃

97

מה־אהבתי תורתך
כל־היום היא
שיחתי׃

98

מאיבי תחכמני
מצותך כי לעולם
היא־לי׃

99

מכל־מלמדי השכלתי
כי עדותיך שיחה
לי׃

100

מזקנים אתבונן כי
פקודיך נצרתי׃

101

מכל־ארח רע כלאתי
רגלי למען אשמר
דברך׃

102

ממשפטיך לא־סרתי
כי־אתה הורתני׃

103

מה־נמלצו לחכי
אמרתך מדבש לפי׃

104

מפקודיך אתבונן
על־כן שנאתי
כל־ארח שקר׃

105

נר־לרגלי דברך
ואור לנתיבתי׃

106

נשבעתי ואקימה
לשמר משפטי צדקך׃

107

נעניתי עד־מאד
יהוה חיני כדברך׃

108

נדבות פי רצה־נא
יהוה ומשפטיך
למדני׃

109

נפשי בכפי תמיד
ותורתך לא שכחתי׃

110

נתנו רשעים פח לי
ומפקודיך לא
תעיתי׃

111

נחלתי עדותיך
לעולם כי־ששון לבי
המה׃

112

נטיתי לבי לעשות
חקיך לעולם עקב׃

113

סעפים שנאתי
ותורתך אהבתי׃

114

סתרי ומגני אתה
לדברך יחלתי׃

115

סורו־ממני מרעים
ואצרה מצות אלהי׃

116

סמכני כאמרתך
ואחיה ואל־תבישני
משברי׃

117

סעדני ואושעה
ואשעה בחקיך תמיד׃

118

סלית כל־שוגים
מחקיך כי־שקר
תרמיתם׃

119

סגים השבת
כל־רשעי־ארץ לכן
אהבתי עדתיך׃

120

סמר מפחדך בשרי
וממשפטיך יראתי׃

121

עשיתי משפט וצדק
בל־תניחני לעשקי׃

122

ערב עבדך לטוב
אל־יעשקני זדים׃

123

עיני כלו לישועתך
ולאמרת צדקך׃

124

עשה עם־עבדך כחסדך
וחקיך למדני׃

125

עבדך־אני הבינני
ואדעה עדתיך׃

126

עת לעשות ליהוה
הפרו תורתך׃

127

על־כן אהבתי
מצותיך מזהב ומפז׃

128

על־כן כל־פקודי כל
ישרתי כל־ארח שקר
שנאתי׃

129

פלאות עדותיך
על־כן נצרתם נפשי׃

130

פתח דבריך יאיר
מבין פתיים׃

131

פי־פערתי ואשאפה
כי למצותיך יאבתי׃

132

פנה־אלי וחנני
כמשפט לאהבי שמך׃

133

פעמי הכן באמרתך
ואל־תשלט־בי
כל־און׃

134

פדני מעשק אדם
ואשמרה פקודיך׃

135

פניך האר בעבדך
ולמדני את־חקיך׃

136

פלגי־מים ירדו
עיני על לא־שמרו
תורתך׃

137

צדיק אתה יהוה
וישר משפטיך׃

138

צוית צדק עדתיך
ואמונה מאד׃

139

צמתתני קנאתי
כי־שכחו דבריך
צרי׃

140

צרופה אמרתך מאד
ועבדך אהבה׃

141

צעיר אנכי ונבזה
פקדיך לא שכחתי׃

142

צדקתך צדק לעולם
ותורתך אמת׃

143

צר־ומצוק מצאוני
מצותיך שעשעי׃

144

צדק עדותיך לעולם
הבינני ואחיה׃

145

קראתי בכל־לב ענני
יהוה חקיך אצרה׃

146

קראתיך הושיעני
ואשמרה עדתיך׃

147

קדמתי בנשף ואשועה
לדבריך יחלתי׃

148

קדמו עיני אשמרות
לשיח באמרתך׃

149

קולי שמעה כחסדך
יהוה כמשפטך חיני׃

150

קרבו רדפי זמה
מתורתך רחקו׃

151

קרוב אתה יהוה
וכל־מצותיך אמת׃

152

קדם ידעתי מעדתיך
כי לעולם יסדתם׃

153

ראה־עניי וחלצני
כי־תורתך לא
שכחתי׃

154

ריבה ריבי וגאלני
לאמרתך חיני׃

155

רחוק מרשעים ישועה
כי־חקיך לא דרשו׃

156

רחמיך רבים יהוה
כמשפטיך חיני׃

157

רבים רדפי וצרי
מעדותיך לא נטיתי׃

158

ראיתי בגדים
ואתקוטטה אשר
אמרתך לא שמרו׃

159

ראה כי־פקודיך
אהבתי יהוה כחסדך
חיני׃

160

ראש־דברך אמת
ולעולם כל־משפט
צדקך׃

161

שרים רדפוני חנם
ומדבריך פחד לבי׃

162

שש אנכי על־אמרתך
כמוצא שלל רב׃

163

שקר שנאתי ואתעבה
תורתך אהבתי׃

164

שבע ביום הללתיך
על משפטי צדקך׃

165

שלום רב לאהבי
תורתך ואין־למו
מכשול׃

166

שברתי לישועתך
יהוה ומצותיך
עשיתי׃

167

שמרה נפשי עדתיך
ואהבם מאד׃

168

שמרתי פקודיך
ועדתיך כי כל־דרכי
נגדך׃

169

תקרב רנתי לפניך
יהוה כדברך
הבינני׃

170

תבוא תחנתי לפניך
כאמרתך הצילני׃

171

תבענה שפתי תהלה
כי תלמדני חקיך׃

172

תען לשוני אמרתך
כי כל־מצותיך צדק׃

173

תהי־ידך לעזרני כי
פקודיך בחרתי׃

174

תאבתי לישועתך
יהוה ותורתך
שעשעי׃

175

תחי־נפשי ותהללך
ומשפטך יעזרני׃

176

תעיתי כשה אבד בקש
עבדך כי מצותיך לא
שכחתי׃

Psalms 120

 

 

 

Holy Bible