Hebrew Old Testament


Psalms 144

Psalms

Return to Index

Chapter 145

1

תהלה לדוד ארוממך
אלוהי המלך ואברכה
שמך לעולם ועד׃

2

בכל־יום אברכך
ואהללה שמך לעולם
ועד׃

3

גדול יהוה ומהלל
מאד ולגדלתו אין
חקר׃

4

דור לדור ישבח
מעשיך וגבורתיך
יגידו׃

5

הדר כבוד הודך
ודברי נפלאותיך
אשיחה׃

6

ועזוז נוראתיך
יאמרו וגדולתיך
אספרנה׃

7

זכר רב־טובך יביעו
וצדקתך ירננו׃

8

חנון ורחום יהוה
ארך אפים
וגדל־חסד׃

9

טוב־יהוה לכל
ורחמיו
על־כל־מעשיו׃

10

יודוך יהוה
כל־מעשיך וחסידיך
יברכוכה׃

11

כבוד מלכותך יאמרו
וגבורתך ידברו׃

12

להודיע לבני האדם
גבורתיו וכבוד הדר
מלכותו׃

13

מלכותך מלכות
כל־עלמים וממשלתך
בכל־דור ודור׃

14

סומך יהוה
לכל־הנפלים וזוקף
לכל־הכפופים׃

15

עיני־כל אליך
ישברו ואתה
נותן־להם את־אכלם
בעתו׃

16

פותח את־ידך
ומשביע לכל־חי
רצון׃

17

צדיק יהוה
בכל־דרכיו וחסיד
בכל־מעשיו׃

18

קרוב יהוה
לכל־קראיו לכל אשר
יקראהו באמת׃

19

רצון־יראיו יעשה
ואת־שועתם ישמע
ויושיעם׃

20

שומר יהוה
את־כל־אהביו ואת
כל־הרשעים ישמיד׃

21

תהלת יהוה ידבר־פי
ויברך כל־בשר שם
קדשו לעולם ועד׃

Psalms 146

 

 

 

Holy Bible