Hebrew Old Testament


Psalms 147

Psalms

Return to Index

Chapter 148

1

הללו יה הללו
את־יהוה מן־השמים
הללוהו במרומים׃

2

הללוהו כל־מלאכיו
הללוהו כל־צבאו׃

3

הללוהו שמש וירח
הללוהו כל־כוכבי
אור׃

4

הללוהו שמי השמים
והמים אשר מעל
השמים׃

5

יהללו את־שם יהוה
כי הוא צוה
ונבראו׃

6

ויעמידם לעד לעולם
חק־נתן ולא יעבור׃

7

הללו את־יהוה
מן־הארץ תנינים
וכל־תהמות׃

8

אש וברד שלג
וקיטור רוח סערה
עשה דברו׃

9

ההרים וכל־גבעות
עץ פרי וכל־ארזים׃

10

החיה וכל־בהמה רמש
וצפור כנף׃

11

מלכי־ארץ
וכל־לאמים שרים
וכל־שפטי ארץ׃

12

בחורים וגם־בתולות
זקנים עם־נערים׃

13

יהללו את־שם יהוה
כי־נשגב שמו לבדו
הודו על־ארץ
ושמים׃

14

וירם קרן לעמו
תהלה לכל־חסידיו
לבני ישראל
עם־קרבו הללו־יה׃

Psalms 149

 

 

 

Holy Bible