Hebrew Old Testament


Psalms 148

Psalms

Return to Index

Chapter 149

1

הללו יה שירו
ליהוה שיר חדש
תהלתו בקהל
חסידים׃

2

ישמח ישראל בעשיו
בני־ציון יגילו
במלכם׃

3

יהללו שמו במחול
בתף וכנור
יזמרו־לו׃

4

כי־רוצה יהוה בעמו
יפאר ענוים
בישועה׃

5

יעלזו חסידים
בכבוד ירננו
על־משכבותם׃

6

רוממות אל בגרונם
וחרב פיפיות בידם׃

7

לעשות נקמה בגוים
תוכחת בל־אמים׃

8

לאסר מלכיהם בזקים
ונכבדיהם בכבלי
ברזל׃

9

לעשות בהם משפט
כתוב הדר הוא
לכל־חסידיו
הללו־יה׃

Psalms 150

 

 

 

Holy Bible