Hebrew Old Testament


Canticles 2

Canticles

Return to Index

Chapter 3

1

על־משכבי בלילות
בקשתי את שאהבה
נפשי בקשתיו ולא
מצאתיו׃

2

אקומה נא ואסובבה
בעיר בשוקים
וברחבות אבקשה את
שאהבה נפשי בקשתיו
ולא מצאתיו׃

3

מצאוני השמרים
הסבבים בעיר את
שאהבה נפשי ראיתם׃

4

כמעט שעברתי מהם
עד שמצאתי את
שאהבה נפשי אחזתיו
ולא ארפנו עד־
שהביאתיו אל־בית
אמי ואל־חדר
הורתי׃

5

השבעתי אתכם בנות
ירושלם בצבאות או
באילות השדה
אם־תעירו ואם־
תעוררו את־האהבה
עד שתחפץ׃

6

מי זאת עלה
מן־המדבר כתימרות
עשן מקטרת מור
ולבונה מכל אבקת
רוכל׃

7

הנה מטתו שלשלמה
ששים גברים סביב
לה מגברי ישראל׃

8

כלם אחזי חרב
מלמדי מלחמה איש
חרבו על־ירכו מפחד
בלילות׃

9

אפריון עשה לו
המלך שלמה מעצי
הלבנון׃

10

עמודיו עשה כסף
רפידתו זהב מרכבו
ארגמן תוכו רצוף
אהבה מבנות
ירושלם׃

11

צאינה וראינה בנות
ציון במלך שלמה
בעטרה שעטרה־לו
אמו ביום חתנתו
וביום שמחת לבו׃

Canticles 4

 

 

 

Holy Bible