Hebrew Old Testament


Isaiah 14

Isaiah

Return to Index

Chapter 15

1

משא מואב כי בליל
שדד ער מואב נדמה
כי בליל שדד
קיר־מואב נדמה׃

2

עלה הבית ודיבן
הבמות לבכי על־נבו
ועל מידבא מואב
ייליל בכל־ ראשיו
קרחה כל־זקן
גרועה׃

3

בחוצתיו חגרו שק
על גגותיה
וברחבתיה כלה
ייליל ירד בבכי׃

4

ותזעק חשבון
ואלעלה עד־יהץ
נשמע קולם על־כן
חלצי מואב יריעו
נפשו ירעה לו׃

5

לבי למואב יזעק
בריחה עד־צער עגלת
שלשיה כי מעלה
הלוחית בבכי
יעלה־בו כי דרך
חורנים זעקת־שבר
יעערו׃

6

כי־מי נמרים משמות
יהיו כי־יבש חציר
כלה דשא ירק לא
היה׃

7

על־כן יתרה עשה
ופקדתם על נחל
הערבים ישאום׃

8

כי־הקיפה הזעקה
את־גבול מואב
עד־אגלים יללתה
ובאר אילים יללתה׃

9

כי מי דימון מלאו
דם כי־אשית
על־דימון נוספות
לפליטת מואב אריה
ולשארית אדמה׃

Isaiah 16

 

 

 

Holy Bible