Hebrew Old Testament


Isaiah 38

Isaiah

Return to Index

Chapter 39

1

בעת ההוא שלח מרדך
בלאדן בן־בלאדן
מלך־בבל ספרים
ומנחה אל־ חזקיהו
וישמע כי חלה
ויחזק׃

2

וישמח עליהם
חזקיהו ויראם
את־בית נכתה
את־הכסף ואת־הזהב
ואת־ הבשמים ואת
השמן הטוב ואת
כל־בית כליו ואת
כל־אשר נמצא
באצרתיו לא־ היה
דבר אשר לא־הראם
חזקיהו בביתו
ובכל־ממשלתו׃

3

ויבא ישעיהו הנביא
אל־המלך חזקיהו
ויאמר אליו מה
אמרו האנשים האלה
ומאין יבאו אליך
ויאמר חזקיהו מארץ
רחוקה באו אלי
מבבל׃

4

ויאמר מה ראו
בביתך ויאמר
חזקיהו את כל־אשר
בביתי ראו לא־היה
דבר אשר
לא־הראיתים
באוצרתי׃

5

ויאמר ישעיהו
אל־חזקיהו שמע
דבר־יהוה צבאות׃

6

הנה ימים באים
ונשא כל־אשר בביתך
ואשר אצרו אבתיך
עד־היום הזה בבל
לא־יותר דבר אמר
יהוה׃

7

ומבניך אשר יצאו
ממך אשר תוליד
יקחו והיו סריסים
בהיכל מלך בבל׃

8

ויאמר חזקיהו
אל־ישעיהו טוב
דבר־יהוה אשר דברת
ויאמר כי יהיה
שלום ואמת בימי׃

Isaiah 40

 

 

 

Holy Bible