Hebrew Old Testament


Isaiah 54

Isaiah

Return to Index

Chapter 55

1

הוי כל־צמא לכו
למים ואשר אין־לו
כסף לכו שברו
ואכלו ולכו שברו
בלוא־כסף ובלוא
מחיר יין וחלב׃

2

למה תשקלו־כסף
בלוא־לחם ויגיעכם
בלוא לשבעה שמעו
שמוע אלי ואכלו־
טוב ותתענג בדשן
נפשכם׃

3

הטו אזנכם ולכו
אלי שמעו ותחי
נפשכם ואכרתה לכם
ברית עולם חסדי
דוד הנאמנים׃

4

הן עד לאומים
נתתיו נגיד ומצוה
לאמים׃

5

הן גוי לא־תדע
תקרא וגוי
לא־ידעוך אליך
ירוצו למען יהוה
אלהיך ולקדוש
ישראל כי פארך׃

6

דרשו יהוה בהמצאו
קראהו בהיותו
קרוב׃

7

יעזב רשע דרכו
ואיש און מחשבתיו
וישב אל־יהוה
וירחמהו ואל־
אלהינו כי־ירבה
לסלוח׃

8

כי לא מחשבותי
מחשבותיכם ולא
דרכיכם דרכי נאם
יהוה׃

9

כי־גבהו שמים מארץ
כן גבהו דרכי
מדרכיכם ומחשבתי
ממחשבתיכם׃

10

כי כאשר ירד הגשם
והשלג מן־השמים
ושמה לא ישוב כי
אם־הרוה את־ הארץ
והולידה והצמיחה
ונתן זרע לזרע
ולחם לאכל׃

11

כן יהיה דברי אשר
יצא מפי לא־ישוב
אלי ריקם כי
אם־עשה את־אשר
חפצתי והצליח אשר
שלחתיו׃

12

כי־בשמחה תצאו
ובשלום תובלון
ההרים והגבעות
יפצחו לפניכם רנה
וכל־עצי השדה
ימחאו־כף׃

13

תחת הנעצוץ יעלה
ברוש תחת הסרפד
יעלה הדס והיה
ליהוה לשם לאות
עולם לא יכרת׃

Isaiah 56

 

 

 

Holy Bible