Hebrew Old Testament


Jeremiah 23

Jeremiah

Return to Index

Chapter 24

1

הראני יהוה והנה
שני דודאי תאנים
מועדים לפני היכל
יהוה אחרי הגלות
נבוכדראצר מלך־בבל
את־יכניהו
בן־יהויקים
מלך־יהודה ואת־שרי
יהודה ואת־החרש
ואת־המסגר מירושלם
ויבאם בבל׃

2

הדוד אחד תאנים
טבות מאד כתאני
הבכרות והדוד אחד
תאנים רעות מאד
אשר לא־תאכלנה
מרע׃

3

ויאמר יהוה אלי
מה־אתה ראה ירמיהו
ואמר תאנים התאנים
הטבות טבות מאד
והרעות רעות מאד
אשר לא־תאכלנה
מרע׃

4

ויהי דבר־יהוה אלי
לאמר׃

5

כה־אמר יהוה אלהי
ישראל כתאנים
הטבות האלה
כן־אכיר את־גלות
יהודה אשר שלחתי
מן־המקום הזה ארץ
כשדים לטובה׃

6

ושמתי עיני עליהם
לטובה והשבתים
על־הארץ הזאת
ובניתים ולא אהרס
ונטעתים ולא אתוש׃

7

ונתתי להם לב לדעת
אתי כי אני יהוה
והיו־לי לעם ואנכי
אהיה להם לאלהים
כי־ישבו אלי
בכל־לבם׃

8

וכתאנים הרעות אשר
לא־תאכלנה מרע
כי־כה אמר יהוה כן
אתן את־ צדקיהו
מלך־יהודה
ואת־שריו ואת
שארית ירושלם
הנשארים בארץ הזאת
והישבים בארץ
מצרים׃

9

ונתתים לזועה לרעה
לכל ממלכות הארץ
לחרפה ולמשל
לשנינה ולקללה
בכל־המקמות
אשר־אדיחם שם׃

10

ושלחתי בם את־החרב
את־הרעב ואת־הדבר
עד־תמם מעל האדמה
אשר־נתתי להם
ולאבותיהם׃

Jeremiah 25

 

 

 

Holy Bible