Hebrew Old Testament


Jeremiah 44

Jeremiah

Return to Index

Chapter 45

1

הדבר אשר דבר
ירמיהו הנביא
אל־ברוך בן־נריה
בכתבו את־הדברים
האלה על־ספר מפי
ירמיהו בשנה
הרבעית ליהויקים
בן־יאשיהו מלך
יהודה לאמר׃

2

כה־אמר יהוה אלהי
ישראל עליך ברוך׃

3

אמרת אוי־נא לי
כי־יסף יהוה יגון
על־מכאבי יגעתי
באנחתי ומנוחה לא
מצאתי׃

4

כה תאמר אליו כה
אמר יהוה הנה
אשר־בניתי אני הרס
ואת אשר־נטעתי אני
נתש ואת־כל־הארץ
היא׃

5

ואתה תבקש־לך
גדלות אל־תבקש כי
הנני מביא רעה
על־כל־בשר נאם־
יהוה ונתתי לך
את־נפשך לשלל על
כל־המקמות אשר
תלך־שם׃

Jeremiah 46

 

 

 

Holy Bible