Hebrew Old Testament


Jeremiah 46

Jeremiah

Return to Index

Chapter 47

1

אשר היה דבר־יהוה
אל־ירמיהו הנביא
אל־פלשתים בטרם
יכה פרעה את־ עזה׃

2

כה אמר יהוה
הנה־מים עלים
מצפון והיו לנחל
שוטף וישטפו ארץ
ומלואה עיר וישבי
בה וזעקו האדם
והילל כל יושב
הארץ׃

3

מקול שעטת פרסות
אביריו מרעש לרכבו
המון גלגליו
לא־הפנו אבות אל־
בנים מרפיון ידים׃

4

על־היום הבא לשדוד
את־כל־פלשתים
להכרית לצר
ולצידון כל שריד
עזר כי־שדד יהוה
את־פלשתים שארית
אי כפתור׃

5

באה קרחה אל־עזה
נדמתה אשקלון
שארית עמקם עד־מתי
תתגודדי׃

6

הוי חרב ליהוה
עד־אנה לא תשקטי
האספי אל־תערך
הרגעי ודמי׃

7

איך תשקטי ויהוה
צוה־לה אל־אשקלון
ואל־חוף הים שם
יעדה׃

Jeremiah 48

 

 

 

Holy Bible