Hebrew Old Testament


Ezekiel 1

Ezekiel

Return to Index

Chapter 2

1

ויאמר אלי בן־אדם
עמד על־רגליך
ואדבר אתך׃

2

ותבא בי רוח כאשר
דבר אלי ותעמדני
על־רגלי ואשמע את
מדבר אלי׃

3

ויאמר אלי בן־אדם
שולח אני אותך
אל־בני ישראל
אל־גוים המורדים
אשר מרדו־בי המה
ואבותם פשעו בי
עד־עצם היום הזה׃

4

והבנים קשי פנים
וחזקי־לב אני שולח
אותך אליהם ואמרת
אליהם כה אמר אדני
יהוה׃

5

והמה אם־ישמעו
ואם־יחדלו כי בית
מרי המה וידעו כי
נביא היה בתוכם׃

6

ואתה בן־אדם
אל־תירא מהם
ומדבריהם אל־תירא
כי סרבים וסלונים
אותך ואל־עקרבים
אתה יושב מדבריהם
אל־תירא ומפניהם
אל־תחת כי בית מרי
המה׃

7

ודברת את־דברי
אליהם אם־ישמעו
ואם־יחדלו כי מרי
המה׃

8

ואתה בן־אדם שמע
את אשר־אני מדבר
אליך אל־תהי־מרי
כבית המרי פצה פיך
ואכל את אשר־אני
נתן אליך׃

9

ואראה והנה־יד
שלוחה אלי והנה־בו
מגלת־ספר׃

10

ויפרש אותה לפני
והיא כתובה פנים
ואחור וכתוב אליה
קנים והגה והי׃

Ezekiel 3

 

 

 

Holy Bible