Hebrew Old Testament


Ezekiel 14

Ezekiel

Return to Index

Chapter 15

1

ויהי דבר־יהוה אלי
לאמר׃

2

בן־אדם מה־יהיה
עץ־הגפן מכל־עץ
הזמורה אשר היה
בעצי היער׃

3

היקח ממנו עץ
לעשות למלאכה
אם־יקחו ממנו יתד
לתלות עליו
כל־כלי׃

4

הנה לאש נתן לאכלה
את שני קצותיו
אכלה האש ותוכו
נחר היצלח למלאכה׃

5

הנה בהיותו תמים
לא יעשה למלאכה אף
כי־אש אכלתהו ויחר
ונעשה עוד למלאכה׃

6

לכן כה אמר אדני
יהוה כאשר עץ־הגפן
בעץ היער
אשר־נתתיו לאש
לאכלה כן נתתי
את־ישבי ירושלם׃

7

ונתתי את־פני בהם
מהאש יצאו והאש
תאכלם וידעתם
כי־אני יהוה בשומי
את־פני בהם׃

8

ונתתי את־הארץ
שממה יען מעלו מעל
נאם אדני יהוה׃

Ezekiel 16

 

 

 

Holy Bible