Hebrew Old Testament


Daniel 12

Hosea

Return to Index

Chapter 1

1

דבר־יהוה אשר היה
אל־הושע בן־בארי
בימי עזיה יותם
אחז יחזקיה מלכי
יהודה ובימי ירבעם
בן־יואש מלך
ישראל׃

2

תחלת דבר־יהוה
בהושע ויאמר יהוה
אל־הושע לך קח־לך
אשת זנונים וילדי
זנונים כי־זנה
תזנה הארץ מאחרי
יהוה׃

3

וילך ויקח את־גמר
בת־דבלים ותהר
ותלד־לו בן׃

4

ויאמר יהוה אליו
קרא שמו יזרעאל
כי־עוד מעט ופקדתי
את־דמי יזרעאל
על־בית יהוא
והשבתי ממלכות בית
ישראל׃

5

והיה ביום ההוא
ושברתי את־קשת
ישראל בעמק
יזרעאל׃

6

ותהר עוד ותלד בת
ויאמר לו קרא שמה
לא רחמה כי לא
אוסיף עוד ארחם
את־בית ישראל
כי־נשא אשא להם׃

7

ואת־בית יהודה
ארחם והושעתים
ביהוה אלהיהם ולא
אושיעם בקשת ובחרב
ובמלחמה בסוסים
ובפרשים׃

8

ותגמל את־לא רחמה
ותהר ותלד בן׃

9

ויאמר קרא שמו לא
עמי כי אתם לא עמי
ואנכי לא־אהיה
לכם׃

Hosea 2

 

 

 

Holy Bible