Hebrew Old Testament


Hosea 5

Hosea

Return to Index

Chapter 6

1

לכו ונשובה
אל־יהוה כי הוא
טרף וירפאנו יך
ויחבשנו׃

2

יחינו מימים ביום
השלישי יקמנו
ונחיה לפניו׃

3

ונדעה נרדפה לדעת
את־יהוה כשחר נכון
מוצאו ויבוא כגשם
לנו כמלקוש יורה
ארץ׃

4

מה אעשה־לך אפרים
מה אעשה־לך יהודה
וחסדכם כענן־בקר
וכטל משכים הלך׃

5

על־כן חצבתי
בנביאים הרגתים
באמרי־פי ומשפטיך
אור יצא׃

6

כי חסד חפצתי
ולא־זבח ודעת
אלהים מעלות׃

7

והמה כאדם עברו
ברית שם בגדו בי׃

8

גלעד קרית פעלי
און עקבה מדם׃

9

וכחכי איש גדודים
חבר כהנים דרך
ירצחו־שכמה כי זמה
עשו׃

10

בבית ישראל ראיתי
שעריריה שם זנות
לאפרים נטמא
ישראל׃

11

גם־יהודה שת קציר
לך בשובי שבות
עמי׃

Hosea 7

 

 

 

Holy Bible