Hebrew Old Testament


Joel 2

Joel

Return to Index

Chapter 3

1

והיה אחרי־כן
אשפוך את־רוחי
על־כל־בשר ונבאו
בניכם ובנותיכם
זקניכם חלמות
יחלמון בחוריכם
חזינות יראו׃

2

וגם על־העבדים
ועל־השפחות בימים
ההמה אשפוך
את־רוחי׃

3

ונתתי מופתים
בשמים ובארץ דם
ואש ותימרות עשן׃

4

השמש יהפך לחשך
והירח לדם לפני
בוא יום יהוה
הגדול והנורא׃

5

והיה כל אשר־יקרא
בשם יהוה ימלט כי
בהר־ציון ובירושלם
תהיה פליטה כאשר
אמר יהוה ובשרידים
אשר יהוה קרא׃

Joel 4

 

 

 

Holy Bible