Hebrew Old Testament


Jonah 2

Jonah

Return to Index

Chapter 3

1

ויהי דבר־יהוה
אל־יונה שנית
לאמר׃

2

קום לך אל־נינוה
העיר הגדולה וקרא
אליה את־הקריאה
אשר אנכי דבר
אליך׃

3

ויקם יונה וילך
אל־נינוה כדבר
יהוה ונינוה היתה
עיר־גדולה לאלהים
מהלך שלשת ימים׃

4

ויחל יונה לבוא
בעיר מהלך יום אחד
ויקרא ויאמר עוד
ארבעים יום ונינוה
נהפכת׃

5

ויאמינו אנשי
נינוה באלהים
ויקראו־צום וילבשו
שקים מגדולם ועד־
קטנם׃

6

ויגע הדבר אל־מלך
נינוה ויקם מכסאו
ויעבר אדרתו מעליו
ויכס שק וישב
על־האפר׃

7

ויזעק ויאמר
בנינוה מטעם המלך
וגדליו לאמר האדם
והבהמה הבקר והצאן
אל־יטעמו מאומה
אל־ירעו ומים
אל־ישתו׃

8

ויתכסו שקים האדם
והבהמה ויקראו
אל־אלהים בחזקה
וישבו איש מדרכו
הרעה ומן־החמס אשר
בכפיהם׃

9

מי־יודע ישוב ונחם
האלהים ושב מחרון
אפו ולא נאבד׃

10

וירא האלהים
את־מעשיהם כי־שבו
מדרכם הרעה וינחם
האלהים על־הרעה
אשר־דבר לעשות־להם
ולא עשה׃

Jonah 4

 

 

 

Holy Bible