Hebrew Old Testament


Zechariah 12

Zechariah

Return to Index

Chapter 13

1

ביום ההוא יהיה
מקור נפתח לבית
דויד ולישבי
ירושלם לחטאת
ולנדה׃

2

והיה ביום ההוא
נאם יהוה צבאות
אכרית את־שמות
העצבים מן־הארץ
ולא יזכרו עוד וגם
את־הנביאים
ואת־רוח הטמאה
אעביר מן־הארץ׃

3

והיה כי־ינבא איש
עוד ואמרו אליו
אביו ואמו ילדיו
לא תחיה כי שקר
דברת בשם יהוה
ודקרהו אביהו ואמו
ילדיו בהנבאו׃

4

והיה ביום ההוא
יבשו הנביאים איש
מחזינו בהנבאתו
ולא ילבשו אדרת
שער למען כחש׃

5

ואמר לא נביא אנכי
איש־עבד אדמה אנכי
כי אדם הקנני
מנעורי׃

6

ואמר אליו מה
המכות האלה בין
ידיך ואמר אשר
הכיתי בית מאהבי׃

7

חרב עורי על־רעי
ועל־גבר עמיתי נאם
יהוה צבאות הך
את־הרעה ותפוצין
הצאן והשבתי ידי
על־הצערים׃

8

והיה בכל־הארץ
נאם־יהוה פי־שנים
בה יכרתו יגועו
והשלשית יותר בה׃

9

והבאתי את־השלשית
באש וצרפתים כצרף
את־הכסף ובחנתים
כבחן את־ הזהב הוא
יקרא בשמי ואני
אענה אתו אמרתי
עמי הוא והוא יאמר
יהוה אלהי׃

Zechariah 14

 

 

 

Holy Bible